Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gubin, ul. Dolna 19, 66-620 Gubin

 

Wejście główne do siedziby znajduje się bezpośrednio na  placu siedziby  Nadleśnictwa.

Pojazdy parkowane są na miejscach postojowych na placu Nadleśnictwa. Jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych jest możliwy dzięki zamontowanej platformie. Aby z niej skorzystać, należy użyć dzwonka, który zamontowany jest przed wejściem bezpośrednio przy schodach. Platformę obsługuje pracownik Nadleśnictwa. Wejście główne prowadzi do korytarza, gdzie naprzeciwko wejścia jest umieszczona tablica informacyjna (w jakim pokoju przyjmują pracownicy interesantów, z danego działu). W przypadku osób niepełnosprawnych,  pracownik Nadleśnictwa schodzi do interesanta i omawia z nim sprawę w sali narad ( pokój nr 1) na parterze.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Budynek ma dwa piętra, na które wchodzi się schodami, o szerokości 117 cm.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 92 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na danym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na każdym z pięter znajdują się toalety, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników ochrony posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.
Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby drogą elektroniczną (adres podany niżej), na podstawie której, Nadleśnictwo umówi możliwy termin wizyty.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +68 359 0 100  lub e-mailowo na adres: gubin@zielonagora.lasy.gov.pl, lub telefony podane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Gubin: LINK.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego