Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Gubin zarządza ponad 21 tys. ha lasów. Jest to teren atrakcyjny przyrodniczo, bogaty w świat roślinny i zwierzęcy. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu i wyróżnia się ciekawymi formami jego ukształtowania.

Obszar nadleśnictwa leży na zachodnim krańcu Pasa Wielkich Dolin. Rzeźba terenu ukształtowana została przez odrzańsko-pomorski „jęzor" lodowcowy, który pozostawił po sobie zarówno wzniesienia morenowe jak i równiny sandrowe czyli obszary powszechnego występowania dużych ilości przemytych piasków. Miejscami podziwiać też można wydmy śródlądowe, torfowiska oraz obszary bagienne. Najwyższe wzniesienie znajduje się w południowej części nadleśnictwa – 106,4 m n.p.m., natomiast najniższy poziom stanowi powierzchnia jeziora Borek – 33,2 m n.p.m.
 
Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Gubin liczy 39 108 ha, w którym lesistość jest znaczna i wynosi 54,7%. 
Największy kompleks leśny zajmuje powierzchnię 15.000 ha (uwzględniając przyległe lasy Nadleśnictwa Brzózka). Drugi co do wielości kompleks leży na Równinie Strzegowskiej – o powierzchni ok. 7.000 ha. 
 
Lasy na terenie nadleśnictwa występują głównie na piaszczyskach, rzadziej na utworach gliniastych lub bagiennych.
Gatunkiem panującym jest sosna, która zajmuje 92% powierzchni leśnej. Dąb rośnie na ponad 3% powierzchni, udział brzozy przekracza 2% powierzchni, pozostałe gatunki - 3%.
 
Szata roślinna leśnego ekosystemu to także krzewy i rośliny runa. Na terenach Nadleśnictwa Gubin zdarzają się duże fragmenty lasu porośnięte borówką czernicą lub brusznicą, a także urokliwe wrzosowiska. Bogatsze zespoły roślinne występują w pobliżu wód, użytków ekologicznych, na pograniczu z łąkami oraz na resztkach torfowisk i bagien śródleśnych. Na terenie nadleśnictwa występują liczne skupiska kruszyny pospolitej (Jasienica), barwinka pospolitegorosiczki okrągłolistnej (obręb Gubin i Chlebowo), konwali (okolice Budoradza i Dzikowa) oraz widłaków (okolice Kaniowa).
 
Świat zwierzęcy nadleśnictwa reprezentowany jest przez wiele gatunków:

Formy Ochrony Przyrody znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Gubin to:

  • 2 rezerwaty przyrody
  • 24 użytki ekologiczne
  • Krzesiński Park Krajobrazowy
  • 4 Oszary Chronionego Krajobrazu
  • 11 pomników przyrody – pojedynczych drzew oraz ich grup
  • 2 Powierzchniowe Pomniki Przyrody
  • Ochrona strefowa - 3 strefy gniazd ptaków chronionych
  • Oszary Natura 2000 - 4 obszary (Krośnieńska Dolina Odry, Dolina Środkowej Odry, Dąbrowy Gubińskie, Jeziora Brodzkie)

Na terenie zasięgu terytorialnego nadleśnictwa występuje najstarszy i najgrubszy wiąz szypułkowy w Polsce. Wiek określono na 460 lat, obwód wynosi 940 cm. Wiąz uległ katastrofalnemu uszkodzeniu podczas burzy w dniu 13 czerwca 2020 r.