Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sprostowanie w sprawie prowadzenia prac w leśnictwie Sękowice

Sprostowanie w sprawie prowadzenia prac w leśnictwie Sękowice

Z przykrością zauważyliśmy, że nasze działania, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców zostały przeinaczone, a Nadleśnictwo Gubin zostało niezgodnie ze stanem faktycznym posądzone o niewłaściwą gospodarkę leśną. Sprostowanie dotyczy informacji opublikowanej na profilu społecznościowym „Nasze Lasy”, w sprawie rzekomej wycinki drzew dziuplastych w okresie lęgowym w Nadleśnictwie Gubin.

Z przykrością zauważyliśmy, że autor postu zamieszczonego w dniu 14 czerwca 2021 r. około godz. 14:00, na profilu społecznościowym „Nasze Lasy”, minął się z prawdą. Publikując informację „Tną drzewa dziuplaste w okresie lęgowym. Nadleśnictwo Gubin, leśnictwo Sękowice (…)” nie wykazał się chęcią pozyskania informacji w nadleśnictwie, gdzie uzyskałby pełne dane na temat wskazanego na zdjęciu drzewa. Tym samym post nie zawiera rzetelnych i kompletnych informacji. Chcąc wyjaśnić zaistniałą sytuację chcielibyśmy podkreślić, że prezentowane przez autora opublikowanej w poście fotografii drewno, stanowi fragmenty topoli osiki, która w lutym 2021 r. – przed rozpoczęciem okresu lęgowego - po wykonaniu oceny drzewa, została wycięta z powodu zagrożenia dla zdrowia i życia osób przy często uczęszczanej drodze leśnej.

Decyzja o potrzebie pilnego wycięcia „drzewa niebezpiecznego” została podjęta przez miejscowego leśniczego w lutym br., podczas standardowej lustracji drzewostanów, wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Oględziny drzewa wskazywały, że topola ma daleko posuniętą zgniliznę wewnątrz pnia i jest złamana na 1/3 wysokości, z koroną skierowaną w kierunku drogi. W związku z tym leśniczy po konsultacji podjął decyzję o usunięciu zagrażającego zdrowiu i życiu ludzi drzewa. Dodatkowo jako, że ocena stanu drzewa wykazała, wielkość zgnilizny przekraczającą 50% powierzchni przekroju poprzecznego pnia, została podjęta decyzję o pozostawieniu najbardziej zmurszałych fragmentów do naturalnego rozkładu.

Nadleśnictwo Gubin dysponuje pełną dokumentacją związaną z usunięciem wskazanego „drzewa niebezpiecznego”. Jednocześnie podkreślić należy, że pozostawione do naturalnego rozkładu drewno już stało się „domem” dla fauny i flory leśnej. W bezpośrednim sąsiedztwie zalegającej w lesie topoli znajduje się duże mrowisko co w sposób pośredni dowodzi, iż zalega ono w lesie od kilku miesięcy. Podkreślić należy również fakt, że otwarta dziupla – widoczna w złamanym pniu topoli osiki - dochodziła aż do podstawy pnia i nie stanowiła miejsca lęgu dla ptaków.

Nadleśnictwo Gubin, pragnie niniejszym sprostować nieprawdziwe informacje i podkreślić, że jak wszystkie jednostki LP do spraw szeroko rozumianej ochrony przyrody podchodzi z największą starannością. Wszystkie planowane zabiegi gospodarcze przed ich rozpoczęciem podlegają obowiązkowej lustracji, nakierowanej na zlokalizowanie i zabezpieczenie potencjalnych miejsc rozrodu ptaków. Właściwe działania w tym zakresie w naszym nadleśnictwie potwierdzone zostały w trakcie niedawnej kontroli, zleconej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, która obejmowała swym zakresem, między innymi, lustrację terenową w zakresie ochrony miejsc lęgowych.

Nadleśnictwo Gubin, jest otwarte na pełną informację na temat prowadzonej przez nie gospodarki leśnej. Z przyjemnością zaprosimy osoby zainteresowane, w celu rozwiania ewentualnych wątpliwości, do wspólnej lustracji terenowej.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gubin
Jacek Śliwiński