Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie Planów Urządzenia Lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na okres 10 lat. Wykonywane są one przez specjalistyczne jednostki, np. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plan Urządzenia Lasu po opracowaniu i konsultacjach, zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają cechy takie jak: struktura pionowa, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele ochrony, hodowli i gospodarki leśnej oraz szereg wszelkich innych funkcji jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.
 
Współczesne Plany Urządzenia Lasu wykonuje się wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy Taksatora jest leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac w terenie. Od lat w Urządzaniu Lasu stosuje się również metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.
 
Plan Urządzenia Lasu powinien zawierać m.in.:
  • opis gruntów przeznaczonych do odnowienia lub zalesienia
  • analizę gospodarki leśnej w poprzednim okresie
  • program ochrony przyrody
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką, jak również tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).
 
Urządzanie lasu jest to dziedzina zajmująca się planowaniem produkcji w gospodarstwie leśnym  z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości oraz użyteczności społecznej lasów.
Nauka ta łączy wiedzę z zakresu wielu dziedzin nauk leśnych takich jak hodowla, ochrona oraz użytkowanie lasu, korzysta również z geodezji leśnej i łowiectwa