Zasoby leśne

Na terenach Nadleśnictwa Gubin przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 57 lat.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych działów gospodarki leśnej. Dziedzina ta obejmuje szereg zabiegów pielęgnacyjnych i odnowieniowych, wzorowanych na procesach zachodzących w naturze. W lasach Nadleśnictwa Gubin dominującym gatunkiem jest sosna pospolita, która zajmuje prawie 92% powierzchni. Pozostałymi gatunkami występującymi w nadleśnictwie są: świerk, dąb, brzoza, olcha, modrzew oraz buk. Co roku na terenach Nadleśnictwa Gubin sadzi się niemal 230 hektarów lasu, zarówno na powierzchni otwartej jak i pod okapem drzewostanu. Gubińscy leśnicy podejmują szereg działań, mających na celu prowadzenie trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania, mające na celu zachowanie trwałości oraz zwiększenie naturalnej odporności drzewostanu na czynniki szkodliwe.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin, ale także znaczny udział lasów w ograniczaniu globalnego efektu cieplarnianego. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie Planów Urządzenia Lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na okres 10 lat. Wykonywane są one przez specjalistyczne jednostki, np. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plan Urządzenia Lasu po opracowaniu i konsultacjach, zatwierdzany jest decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje około 60 % z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Postęp cywilizacji sprawił, że odwieczna równowaga i reguły obowiązujące w przyrodzie zostały zachwiane. Dotyczy to także zwierząt zamieszkujących tereny leśne. Kwestie liczebności, ochrony, a także zapobiegania szkodom od zwierzyny regulują przepisy prawa, zarówno polskiego jak i unijnego.