Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 to sposób wypełnienia zobowiązań Unii Europejskiej, nałożonych przez Konwencję z Rio (1992). Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę najcenniejszych i najrzadszych elementów przyrody - ważnych z punktu widzenia całej Europy. Ta forma ochrony nie tylko uzupełnia krajowy system ochrony przyrody, ale daje merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego regionów biogeograficznych w skali kontynentu. Polega na wybraniu (według określonych kryteriów), a następnie objęciu skuteczną ochroną określonych obszarów.

Podstawą wyznaczania obszarów Natura 2000 są ginące na terenie państw Unii Europejskiej siedliska i gatunki wymienione w dwóch dyrektywach:
  • Dyrektywa Ptasia (2009/147/WE, wcześniej 79/409/EWG) – tworzy się na jej podstawie obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) wyznaczone w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków
  • Dyrektywa Siedliskowa (92/43/EWG) - na jej podstawie tworzy się specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczone w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.
 
Obecnie w Polsce mamy:
  • 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) – zajmują one 15,6% powierzchni Polski
  • 849 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, które w przyszłości (po zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska) będą specjalnymi obszarami ochrony siedlisk (SOO) – zajmują one 11,05% pow. kraju.
Łącznie obszary Natura 2000 zajmują 19,7% pow. kraju.
 
Obszary Natura 2000 w Nadleśnictwie Gubin
 
Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 powstała w celu zapewnienia trwałego istnienia wybranych, często zagrożonych ekosystemów oraz ginących gatunków roślin i zwierząt. Zarówno Dyrektywa Ptasia, jak i Dyrektywa Siedliskowa dały szansę utworzenia obszarów ochrony ptaków oraz ochrony siedlisk. 
 
Do terenów objętych programem Natura 2000 na obszarze Nadleśnictwa Gubin należą:
  • Dolina Środkowej Odry (PLB080004) - powierzchnia 33 677 ha, obejmuje dolinę Odry od Bytomia Odrzańskiego do Krzesina (Dyrektywa Ptasia). Obszar chroniony Krzesin - Osiecznica zajmuje powierzchnię 4 667 hektarów i spełnia wymogi Dyrektywy Ptasiej. Na gruntach Nadleśnictwa Gubin zajmuje on powierzchnię 173 ha i terytorialnie w pełni mieści sie w gubińskiej części obszaru siedliskowego ,,Krośnieńska Dolina Odry"          
  • Jeziora Brodzkie (PLH080052) - całkowita powierzchnia wynosi 829,2 ha, z czego 248 hektarów w granicach Nadleśnictwa Gubin - leśnictwa Grabice i Suchodół (Dyrektywa Siedliskowa)
  • Dąbrowy Gubińskie (PLH080069) - powierzchnia całkowita 1 535 ha, z czego 1 504 ha na terenie Nadleśnictwa Gubin - leśnictwa Dzikowo, Dębowiec oraz Kaniów (Dyrektywa Siedliskowa)
  • Krośnieńska Dolina Odry (PLH080028)- całkowita powierzchnia wynosi 19 202 ha, z czego na gruntach Nadleśnictwa Gubin leży 241 ha (Dyrektywa Siedliskowa). Obszar obejmuje fragment Doliny Odry od Cigacic do ujścia Nysy Łużyckiej, jest przykładem zachowania siedlisk i gatunków związanych z doliną wielkiej rzeki.