Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1498 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, ponad 1282 znajduje się na gruntach Lasów Państwowych o łącznej powierzchni ponad 123 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,4 % powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Parki krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Gubin znajduje się Krzesiński Park Krajobrazowy. Powierzchnia Krzesińskiego PK wynosi 8 546 hektara. Swym zasięgiem obejmuje teren trzech gmin (Gubin, Cybinka, Maszewo) oraz dwóch nadleśnictw (Gubin i Cybinka).

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względów turystycznych i wypoczynkowych lub pełniące funkcję korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 to sposób wypełnienia zobowiązań Unii Europejskiej, nałożonych przez Konwencję z Rio (1992). Jej zadaniem jest utrzymanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę najcenniejszych i najrzadszych elementów przyrody - ważnych z punktu widzenia całej Europy. Ta forma ochrony nie tylko uzupełnia krajowy system ochrony przyrody, ale daje merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego regionów biogeograficznych w skali kontynentu. Polega na wybraniu (według określonych kryteriów), a następnie objęciu skuteczną ochroną określonych obszarów.

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy pojedyńcze i grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnych wartościach przyrodniczych, kulturowych, naukowych, historycznych bądź krajobrazowych. Charakteryzują się one indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych obiektów (np. wiek, rozmiary, szczególna lokalizacja, kontekst historyczny, itp. ).

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne stanowią jedną z form ochrony przyrody w naszym kraju. Do użytków ekologicznych należą zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie na terenach leśnych znajduje się niemal 9 tys. obiektów o łącznej powierzchni przekraczającej 29,5 tys. ha.