Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody nazywamy pojedyńcze i grupowe twory przyrody żywej i nieożywionej o szczególnych wartościach przyrodniczych, kulturowych, naukowych, historycznych bądź krajobrazowych. Charakteryzują się one indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych obiektów (np. wiek, rozmiary, szczególna lokalizacja, kontekst historyczny, itp. ).

Do pomników przyrody ożywionej należą m.in. pojedyńcze drzewa i krzewy oraz grupy drzew, odznaczające się wiekiem, wielkością bądź niezwykłymi kształtami. 
Nieożywionymi pomnikami są elementy przyrody nieożywionej, np. źródła, wodospady, głazy narzutowe, jaskinie.  
Na terenie Nadleśnictwa Gubin uznano dwa powierzchniowe pomniki przyrody, 9 pojedyńczych oraz 2 grupy drzew. Ich łączna powierzchnia wynosi 4,49 ha  (w tym 5 okazałych wiekowych dębów przy ścieżce przyrodniczo - leśnej "Dzikowo").
 
Za projektowane pomniki uważa się obiekty spełniające wymagania, mające opracowaną dokumentację, która została złożona do Urzędu Miasta lub Gminy. Zgłoszenia pomnika przyrody może dokonać każdy mieszkaniec, szkoła, stowarzyszenie itp. Do zgłoszenia należy dołączyć szkic sytuacyjny lub mapę terenu z zaznaczonym obiektem. Drzewo może zostać uznane za pomnik przyrody, gdy jego obwód w pierśnicy jest większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku.
 
Na terenie Lasów Państwowych aktualnie zarejestrowanych jest 10,3 tys. pomników przyrody, z czego 8,8 tys. to pojedyńcze drzewa, 1,5 tys. obiektów stanowią grupy drzew.