Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1498 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, ponad 1282 znajduje się na gruntach Lasów Państwowych o łącznej powierzchni ponad 123 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,4 % powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Do głównych zadań ochrony przyrody należą:
  • utrzymanie stabilności ekosystemów oraz procesów ekologicznych,
  • zachowanie różnorodności gatunkowej organizmów,
  • ochrona walorów krajobrazowych, zadrzewień oraz zieleni w miastach i wsiach,
  • zachowanie dziedzictwa geologicznego,
  • zachowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody,
  • zapewnienie ciągłości istnienia gatunków, zwłaszcza tych zagrożonych.
Na terenie Nadleśnictwa Gubin znajdują się dwa rezerwaty przyrody: "Dębowiec" oraz "Uroczysko Węglińskie" 
 
„Dębowiec"
 
Rezerwat "Dębowiec" o powierzchni 9,39 ha położony jest na terenie gminy Gubin, w powiecie krośnieńskim i znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Gubin.
Na terenie rezerwatu występują 24 gatunki roślin naczyniowych oraz 18 gatunków mszaków.
Gatunkami budującymi górne piętro drzewostanu są:
  • dąb bezszypułkowy w wieku ponad 250 lat,
  • sosna zwyczajna w wieku ponad 200 lat.
W Rezerwacie "Dębowiec" stwierdzono obecność 24 gatunków ptaków lęgowych (ich liczebność waha się między 54 a 75 par). Ponadto obszar rezerwatu zamieszkuje:
Na terenie rezerwatu "Dębowiec" występuje również kilkadziesiąt gatunków owadów, w tym 17 gatunków chrząszczy z rodziny kózkowatych, w tym jelonek rogacz.
 
„Uroczysko Węglińskie"
 
Rezerwat "Uroczysko Węglińskie" o powierzchni 6,82 ha położony jest na granicy powiatów krośnieńskiego i żarskiego, w większości na terenie gminy Gubin i znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Gubin. 
Na terenie rezerwatu występuje 65 gatunków roślin naczyniowych oraz 7 gatunków mszaków.
 
Gatunkami budującymi górne piętro drzewostanu są:
  • dąb bezszypułkowy w wieku ok. 150 lat,
  • świerk pospolity, olsza czarna, buk zwyczajny w wieku ponad 100 lat.
 
Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie 22 gatunków ptaków lęgowych (ich liczba waha się między 37 a 48 par). Ponadto w rezerwacie można spotkać:
 
W rezerwacie "Uroczysko Węglińskie" występuje również kilkadziesiąt gatunków owadów, w tym 13 gatunków chrząszczy z rodziny kózkowatych.
 
 
Warto też zaznaczyć, że w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa (poza gruntami LP) znajduje się pierwszy w Polsce rezerwat, usytuowany na gruntach prywatnych („Gubińskie Mokradła"), zajmujący powierzchnię 99,80 ha.