Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne stanowią jedną z form ochrony przyrody w naszym kraju. Do użytków ekologicznych należą zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie na terenach leśnych znajduje się niemal 9 tys. obiektów o łącznej powierzchni przekraczającej 29,5 tys. ha.

Do użytków ekologicznych zaliczamy:
  • naturalne zbiorniki wodne
  • oczka wodne
  • kępy drzew i krzewów
  • bagna 
  • torfowiska
  • wydmy
  • starorzecza
  • skarpy
  • siedliska przyrodnicze
  • stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów.
 
Na terenie Nadleśnictwa Gubin znajdują się 24 użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 141,92 ha- wszystkie na gruntach nieleśnych.